En workshop om Jazzkoden: endring, kompleksitet, oppmerksomhet og samspill

Har du vært på foredrag med Carl Størmer og ønsker å lære mer? Har du en jazzaktig jobb der rask endring gjør det vanskelig å planlegge, der du hele tiden har ulike samtaler med ulike aktører, og der beslutninger ofte må taes på kort varsel uten fullstendige data? I denne videoen forklarer Carl mer om hva workshoppen inneholder og hvordan den avvikles:

EN DAGS WORKSHOP FORKLART. I denne videoen (6 minutter) forklarer Carl Størmer i detalj hvordan en workshop er lagt opp: Fire «bolker», hver på ca. 90 minutter, med kompleksitet, oppmerksomhet, improvisasjon og samspill som tema. Den siste samspillsbolken KAN inkludere to musikere som viser hvordan de gjør samspillet bedre.

En Jazzcode workshop kan kjøres for grupper fra 12 personer og oppover, og i løpet av en dag går vi dypere inn i begrepet kompleksitet, ser nærmere på «smultringen», Carls modell for forvaltning av oppmerksomhet, Carl utdyper hvordan man kan øve seg frem til gode improvisasjonsteknikker, og hvordan man forbereder seg på noe man ikke helt vet hva er. Workshoppen går over en dag, kan tilpasses en oppdragsgivers spesifikke behov og spørsmål, og består vanligvis av fire moduler, hver på ca. 90 minutter:

I jazzaktige jobber vet vi ikke nøyaktig hva vi skal spille før vi hører hva som blir spilt.
  1. Hva er kompleksitet? Iflg. Donelle Meadows fra MIT, oppstår kompleksitet når «…ulike elementer kobles sammen på en enhetlig organisert måte som leder til noe.» Hvordan kan vi kjenne igjen komplekse systemer og hva er gode mestringsstrategier? Hva er god ledelse i komplekse situasjoner? Fungerer stordriftsfordeler og standardiserte løsninger i komplekse situasjoner? Presentasjon, dialog og refleksjonsøvelser i grupper. Effekten av denne sesjonen er en økt felles forståelse for hvordan kompleksitet er annerledes, hvordan det påvirker samspill i en gruppe, og hvordan knapphetsgodet ikke er tid men oppmerksomhet.
  2. Hvordan forvalter vi oppmerksomhet? I komplekse systemer er ofte hastighet mindre viktig enn timing, erfaring og systemforståelse. En modell for hvordan vi forvalter oppmerksomhet gjennomgåes og vi ser nærmere på de fire elementene i som påvirker vår observasjonsevne: tolkning, følelser, ferdigheter og målsetninger. Gjennomgang av modell, samtaler og gruppearbeide.
  3. Hva er improvisasjon? Når endringstakten øker, blir data ferskvare. Dette betyr igjen at mange beslutninger må utsettes fordi de baserer seg på dynamiske data. «Jeg vet ikke hva jeg skal si før jeg har sagt det» beskriver både en beslutning som taes i øyeblikket, men også en fundamentalt annen måte å jobbe på som vi alle kjenner gjennom språklig mestring. Vi snakker om improvisasjon som mestringsstrategi, og ser på hvordan internaliserte ferdigheter kan trenes. Vi snakker om øvingsteknikker, hvordan unngå blokkering, og hva det vil si å forberede seg på en improvisasjon. Hvordan blir improvisatører bedre over tid? Hvilken rolle spiller lytting? Hvordan balanserer vi ferdigheter og lytting på en måte som gjør det mulig å tilpasse deg det som skjer, når det skjer?
  4. Samspill i praksis. I denne delen kommer det inn to musikere som, sammen med Carl leder en samtale om hva godt samspill krever. Deltakerne sitter tett på musikerne, og gjennom spørsmål generert tidligere på dagen, ser deltakerne hvordan kompleksitet, oppmerksomhet, mestring og improvisasjon fungerer i praksis.

Pedagogisk metode: øvelsesbasert bevisstgjøring

PEDAGOGISK TILNÆRMING: I denne videoen forklarer Carl Størmer hvordan han legger opp en workshop. Hver «bolk» (ca. 90 minutter) deles i tre deler: a) en kort introduksjon (ca 25%), b) gruppearbeide i kvartetter (ca. 50%) og c) en plenumsoppsummering (25%) før man tar pause. Jazzcodes metode går ut på å bevisstgjøre deltakere på noe de ikke vet at de kan fremfor å lære dem noe de VET at de ikke kan.

Denne workshoppen passer for alle som jobber med forventet uforutsigbarhet og kompleks problemløsning sammen med andre. Hvis du føler at du ikke har kontroll, at du må improvisere, og at oppmerksomheten er knapphetsgode, da vil denne workshoppen gjøre deg mer bevisst på hvordan dine valg bidrar til gode eller mindre gode resultater og på hvilke ferdigheter du velger å perfeksjonere.

TEASER: Denne videoen laget vi til en workshop for en stor internasjonal bank i forbindelse med en dagsworkshop med Carl Størmer. Her forteller han først om sin bakgrunn og deretter om hva de skal være med på.